Roll: IT-konsult inom förvaltning till landstinget Sörmland
Kompetensnivå: 3-4
Omfattning: 100%
Uppdragstid: ASAP – t.v
Placeringsort: Nyköping eller Eskilstuna

Från beställare Landstinget Sörmland:

“Den kompetens jag behöver ligger inte på en ledande nivå utan det är en bred tekniker jag behöver.
Kompetensen bör vara 3-linje support med inriktning på applikationers integrationer via Biztalk, Sql-kunskap, XML, .Net. Det är med andra ord en kompetent/bred tekniker jag behöver”

Syfte med rollen
Tillhandahålla kunskap/expertis på systemlösning, strukturer, samband och beroenden i IT-komponenten och mellan IT-komponenter.

Ansvar
Koordinera teknik, verksamhet, leverantörer och andra IT-komponenter. Säkra att delarna i IT-komponenten fungerar tillsammans.

Kompetenser och erfarenheter
Mycket god kunskap om databas-struktur i IT-komponenten
Mycket god kunskap om konfigureringsmöjligheter i IT-komponenten
Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är uppbyggd med olika delar och beroenden
Mycket god kunskap om hur IT-komponenten är integrerad med andra IT-komponenter
Kunskap om IT-arkitekturen i IT-komponenten
Kunskap om Landstinget Sörmlands IT-arkitekturella regelverk
Översiktlig kunskap om funktionalitet i IT-komponenten

Exempel på arbetsuppgifter:
En mer detaljerad beskrivning av hur man arbetar med olika förvaltningsaktiviteter framgår av processbeskrivningarna för gemensamma operativa förvaltningsprocesser. Nedan visas endast några exempel på arbetsuppgifter.

Användarstöd

Felhantering
Felsökning i IT-komponenten
Lösa fel i IT-komponenten
Vid behov anmäla fel i IT-komponenten till leverantör
Ändringshantering

Lämna synpunkter och eventuella krav på lösningsförslag för IT-komponenten
Medverka vid förberedelser av miljö och genomförande av tester för IT-komponenten – konfiguration, integrationer m.m.
Genomföra systemtest av IT-komponenten
Genomföra integrationstest av IT-komponenten
Bidra till att arkitekturella krav uppfylls i IT-komponenten
Avveckling av IT-komponent
Drift och underhåll
Genomföra ändringar i konfiguration
Medverka vid/assistera leverantör vid installation
Beställa paketering av klientinstallationer
Dokumentation, t.ex. rutiner, processbeskrivningar (förtydliga vilken typ av processer), integrationer och beroenden
Driftövervakning och åtgärd

Meriterande Kompetens
Kunskap om ekonomisystemet Raindance, förvaltningsmodell PM3, XML

CV, pris samt motivering skickas till uppdrag@levigo.se

Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11