Kund: Region Uppsala
Start: Efter avtalstecknande
Omfattning: Ca 50 %
Pris: <920 kr/tim
Konkurrens: Ja

MÅL FÖR UPPDRAGET/LEVERANSEN

Inom Stadsbyggnadsförvaltningen, Uppsala kommun, finns idag rollen projektstrateg som organisatoriskt är placerad på Programkontoret. Personen som idag innehar rollen kommer under 2019 vara föräldraledig varför ersättare för de olika ingående ansvarsområdena behöver lösas.

Uppdraget är på 50% och de två huvudområden som löses med hjälp av avrop enligt detta avtal är primärt relaterade digitalisering; ansvaret som uppdragsledare för förvaltningens mål kopplat digitalisering, det vill säga vara verksamhetens samordnande funktion för digitaliseringsinsatser och tillsammans med utsedd IT-koordinator och verksamhetsrepresentanter säkra åtgärders genomförande för att nå förvaltningsmålet. Ansvar att vara förvaltningens projektledare och representant i samarbeten med exempelvis IT och upphandling för införande av projektstöd- och portföljstyrningsverktyg. Från fortsatt behovsanalys, framtagande av förfrågningsunderlag, genomförande av upphandling och införande samt implementering av de/det upphandlade verktyget. Verktyg för projektstöd och portföljstyrning avser förvaltningens olika projekt inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad vilket är den primära verksamheten, det vill säga inte verksamhetsutvecklingsprojekt eller andra mer administrativa projekt.

Uppdraget ska utföras i Uppsala kommuns lokaler om inget annat överenskommes.

UPPDRAGET

Konsulten ska initialt arbeta fram en handlingsplan för att nå målen för uppdraget och efter godkännande av beställaren arbeta enligt den.

Detta gäller båda huvudområdena; inom området som uppdragsledare för förvaltningens mål kopplat digitalisering betyder det att i nära samarbete med så väl ledning som övrig verksamhet driva det övergripande samordnande arbetet för de olika aktiviteterna. Det är viktigt att kunna se och på ett pedagogiskt vis kunna förmedla olika samband både för att uppnå synergier men även för att identifiera vilka aktiviteter som kommer att kräva samma resurser inom verksamheten.
När det gäller rollen som förvaltningens projektledare för införandet av digitala stödverktyg för projektstöd och portföljstyrning inleds uppdraget, efter/parallellt med framtagande av den samlade handlingsplanen, med att komplettera tidigare genomförd behovsanalys för att därefter arbeta fram ett förfrågningsunderlag och genomföra upphandling. Implementerings fasen är mycket viktig och en väl genomarbetad och användaranpassad plan är avgörande för att lyckas.

Då uppdraget är en 50%-ig ersättning för en ordinarie medarbetare på programkontoret kan ytterligare mindre uppdrag tillkomma, men då företrädesvis inom området digital verksamhetskoppling.

Inom alla frågor som rör digitalisering och IT ska arbetet även genomföras i nära dialog med förvaltningens IT-koordinator.

KRAV PÅ KONSULTEN

För uppdraget krävs det att konsult har mångårig erfarenhet av ovanstående arbete samt är driven och klarar av att självständigt ansvara för och hantera aktiviteterna i uppdragsbeskrivningen. Arbetet ska utföras i Uppsala kommuns lokaler i Uppsala om inget annat överenskommes. Om konsulten inte bedöms kunna leverera utifrån ovanstående kompetens förbehåller sig beställaren rätten att omgående avsluta uppdraget. Köparen kommer att utvärdera hur väl konsulten uppfyller kraven utifrån konsultens CV och referensprojekt. Utvärderingsprocessen finns beskriven kapitel 5 av denna anbudsinbjudan. Poängsättningen sker enligt bilaga 1 utvärdering CV. En viktning kommer under detta moment att ske gentemot det offererade timpriset där varje tilldelad poäng motsvarar 30 kronors avdrag på det offererade timpriset. På så sätt erhålls ett utvärderingspris. Framtagandet av utvärderingspriset utförs, med hjälp av utvärderingsmatrisen i bilaga 2 -­ utvärderingsmatris. Denna, det vill säga bilaga 2 – utvärderingsmatris, skickas med förfrågningsunderlaget för informations skull och ska inte fyllas i av anbudsgivaren.
Personliga egenskaper hos konsulten kommer också att väga tungt. Köparen bedömer dessa i samband med intervju och referenstagning. Konsulten förutsätts ha förmåga att se sina projektuppdrag som del i större förändringsarbeten. Frågeområden och poängsättning för intervju finns i bilaga 3 ­ Utvärdering intervju. Även bilaga 3 – utvärdering intervju skickas med för informations skull och ska inte heller den fyllas i av anbudsgivaren. Notera dock att endast de två konsulter vars utvärderingspris är lägst, vilka kommer att kallas till intervju.

ERFARENHET OCH REFERENSER

Leverantören ska ha branscherfarenhet och erfarenhet av liknande leveranser. Leverantören ska, på begäran, tillhandahålla en förteckning över de viktigaste liknande uppdragen under de senaste tre åren med en kort sammanfattande beskrivning av innehåll och omfattning samt tidpunkt för uppdragets utförande, alternativt på annat sätt redogöra för vilken erfarenhet man har av liknande leveranser. På begäran ska Leverantören tillhandahålla uppgift om referenspersoner hos, uppdragsgivare som kan intyga att leveransen har utförts på ett professionellt och tillfredställande sätt. Köparen kan komma att använda uppdrag som utförts för Uppsala kommuns räkning vid kontroll av referenser.

OMFATTNING

Avtalet innehåller inte några utfästelser att avropa en viss volym under avtalsperioden. Det verkliga utfallet är helt beroende av vilka behov som uppstår under avtalets löptid och antagen leverantör förväntas ha kapacitet att leverera utifrån faktiskt behov. Uppdragets volymer uppskattas preliminärt till halvtid fram till 2019-12-31. Hur det sedan fortsätter beror på utvecklingen. Inga volymer garanteras dock.
Vid intresse av att lämna anbud eller om ni har några frågor kontakta oss på uppdrag@levigo.se.

Primär kontaktperson: Helen Kjellman, 070-467 95 63