GENERELL BESKRIVNING
Uppsala kommun utvecklar och förvaltar ett antal system och e‐tjänster och behöver ett förvaltningsstöd i form av uppdragskonsulttjänster för att säkerställa ett effektivt verksamhetsstöd och leveranskvalitet inom respektive förvaltningsobjekt.
Leverantören ansvarar för att tillhandahålla en förvaltningsstödfunktion, som kan nyttjas som helhet eller enstaka konsulter från teamet, som ska stödja förvaltningsverksamhet och/eller utvecklingsprojektet. Förvaltningsstödet ska verka i olika projektet som är användarcentrerat och agilt. Samarbetsförmåga är högt värderat.Systemförvaltning 3 är en enhet inom IT‐staben med ansvar för utveckling och förvaltning av e‐tjänster inom förvaltningsobjekten GIS, Miljö/Bygg/Fastighet och Insyn och Delaktighet. Enheten ansvarar också för kommungemensam tjänste‐ och integrationsplattform och tillhandahåller ett gemensamt ramverk för systemutveckling både för interna och externa utförare.

Nuvarande arbetssätt sker enligt PM3 förvaltningsmodell, ITiL och Scrum.
Tanken är att en systemförvaltning ska upprätthålla och vidareutveckla det funktionella verksamhetsvärdet, det vill säga, arbetet med systemförvaltning syftar till att fortlöpande följa verksamhetens behov, dess förväntningar och krav och på bästa möjliga sätt stödja detta genom att underhålla befintliga funktioner och tjänster men även implementera och möjliggöra nya då ett sådant behov uppstår i en verksamhet.

Förvaltningsarbete omfattar till stor del förändringshantering. Alla förändringar och tilläggsbeställningar av produkten/tjänsten skall följa framtagna direktiv avseende förändringsledning, förändringshantering och utveckling. Leverantören skall i sitt förvaltningsarbete tillämpa Beställarens förvaltningsmodell PM3. I PM3 senaste versionen lyftes förvaltningsstyrningsmodellen till en IT‐governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling, vilket innebär att förvaltningsstyrning kan ske på en organisations hela förvaltningsportfölj och modellens förvaltningsprocesser gjorts mer ITIL kompatibla. Uppsala kommun arbetar både med pm3 och ITIL samt tillämpar Agila metoder i det operativa arbetet där våra agila‐team arbetara tillsammans mot definierad sprintmål och leveranser. Förvaltningsarbete omfattar till stor del förändringshantering. Alla förändringar och tilläggsbeställningar av produkten/tjänsten skall följa framtagna direktiv avseende förändringsledning, förändringshantering och utveckling.

Leverantören skall i sitt förvaltningsarbete tillämpa Beställarens förvaltningsmodell PM3. I PM3 senaste versionen lyftes förvaltningsstyrningsmodellen till en IT‐governancemodell för vidmakthållande och vidareutveckling, vilket innebär att förvaltningsstyrning kan ske på en organisations hela förvaltningsportfölj och modellens förvaltningsprocesser gjorts mer ITIL kompatibla. Uppsala kommun arbetar både med pm3 och ITIL samt tillämpar Agila metoder i det operativa arbetet där våra agila‐team arbetara tillsammans mot definierad sprintmål och leveranser.

MÅL FÖR UPPDRAGET
Leverantören till detta avrop, ansvarar för att tillhandahålla ett förvaltningsstöd, i form av en konsultgrupp. Denna ska kunna finnas till hjälp vid behov under avtalsperioden. Förvaltningsstöd är uppdragskonsulttjänst som består av olika konsultprofiler som kan nyttjas som team eller enstaka konsulter i utvecklings‐ och förvaltningssituation inom ramen

av beskrivna förvaltningsobjekt.

Det är också denna team sammansättning ﴾av förvaltningsstöd﴿ som kommer att ligga till grund för utvärderingen av avropssvaren i detta avrop.

Under uppdragets gång kan det uppstå behov av andra kompetenser, än de som tagits upp här. Leverantören förväntas ha möjlighet att kunna svara upp mot sådana behov. Beställaren och leverantören ska regelbundet tillsammans planera för hur behov som uppstår ska kunna bemötas.

UPPDRAGET
Det uppdrag som avropas i detta avrop är uppdragskonsulttjänster.
Leverantörens ansvar är att tillhandahålla ett förvaltningsstöd, med därtill hörande kompetenser. Behovet av de ingående kompetenserna, kan dock variera under avtalstiden. Det är dock leverantörens ansvar att lämpliga kompetenser finns tillgängliga, då behov uppstår.
I ett första skede förväntas gruppen bestå av följande fem roller:
  • PROJEKTLEDARE – med fokus på upphandlingsprojekt. En projektledares roll är att styra och koordinera alla aktiviteter samt funktioner inom ett projekt. I rollen ingår att stämma av de olika delarna i projektet, rapportera till styrgruppp och att arbetet hanteras på ett korrekt och effektivt sätt.
  • SYSTEMUTVECKLARE – Designar och utvecklar system med utgångspunkt från verksamhetens krav. Dessa realiseras i forma av systemfunktioner.
  • KRAVANALYTIKER – Rollen är att leda kravinsamlingsarbete i projekt och dokumentera krav. Rollen ska också kunna kartlägga verksamhetsprocesser samt fånga och analysera verksamhetens krav.
  • FÖRÄNDRINGSLEDARE – Beskriver och implementerar organisationens processer i syfte att hitta förenklingar, effektiviseringar och andra förbättringar. Stöttar organisationen med analyser av verksamhetens kunder, omvärld och marknader, liksom detaljerade processanalyser.
  • TESTLEDARE – Planerar och leder testarbete och säkerställer framtagning av testfall.
Det är också det förvaltningsstöd som kommer att ligga till grund för utvärderingen av avropssvaren i detta avrop.
De konsulter som utvärderas i anbudet bör vara, men behöver inte vara, de som utför arbete i det kommande förvaltningsstödet. Vid kommande avrop måste leverantören därför tillhandahålla en konsult för rollen vilken är minst lika kvalificerad som den konsult vars CV var med i anbudet. CV för den konsult som tillhandahålls i avropssvaret ska därför också inkluderas i avropssvaret, ifall köparen inte tidigare .
Under arbetets gång kan behov uppstå av andra kompetenser, leverantören förväntas då ha möjlighet att tillhandahålla det.
Förvaltningsstödet kommer att samarbeta med medarbetare från Uppsala kommun. Därför är det nödvändigt att de arbetar i Uppsala. Uppdraget ska utföras i Uppsala kommuns lokaler eller de lokaler som Uppsala kommun i överenskommelse med leverantören kommer överens om.
KRAVSPECIFIKATION – Anbud
  • Det föreslagna förvaltningsstödet ska innehålla de fem olika konsultprofilerna.
  • Konsulterna i det föreslagna anbudet ska ha uppnått minst kompetensnivå 4
  • Kunna flytande svenska i tal och skrift
  • Leverera projektledare med god erfarenhet inom LOU-området.
OMFATTNING och PRIS
Uppdraget förväntas påbörjas snarast efter avtalstecknande och löpa fram till 2020-12-31 med option på förlängning med maximalt 12 månader.
Inga utfästelser ges att avropa viss volym.
Takpris ca 920 kr/tim

Vid intresse av detta avrop kontakta Helen Kjellman eller Jonatan Sandberg på uppdrag@levigo.se för tillgång till det fullständiga upphandlingsdokumentet.

Senast torsdagen den 24 januari behöver vi din intresseanmälan.

Frågor om upphandlingen ska inkomma senast måndagen den 21 januari.