Roll: Projekledare – Informationssäkerhet
Kompetensnivå: 3-4
Omfattning: ungefär 170 timmar (på plats hos Region Halland)
Uppdragstid: 2019-05-01 – 2019-08-31 (start vid godkänd säkerhetsprövning av konsulten)
Placeringsort: Halmstad
Prisbild: 850 – 1200 kr/h
Uppdraget från styrgruppen till projektledarna och projektgrupperna är att ta fram en risk- och
sårbarhetsanalys för Region Halland med fokus på att skapa robusthet i Region Hallands
samhällsviktiga verksamheter. Uppdraget är att beskriva och analysera vad som krävs för att uppnå
önskad förmåga. Önskad förmåga är att kunna bedriva ordinarie verksamhet i samhällsviktig
verksamhet i en vecka samt under tre månader.
Mer information kring bakgrund samt kring uppdraget finns bifogat förfrågan.
Uppdraget ska omfatta:
– Inventering av nuvarande status
– Identifiera brister och svagheter
1 Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
2(5)
– Identifiera och påtala ”lågt hängande frukter”, brister som är snabba, enkla och billiga att
åtgärda.
– Omvärldsbevaka för att lära av hur andra regioner och landsting hanterar
dricksvattenförsörjning samt IT-säkerhet samt löser motsvarande brister och omsätta dessa
till Region Hallands förutsättningar.
– Föreslå åtgärder för att nå önskad förmåga i en vecka samt under tre månader. Åtgärderna
kan vara såväl checklistor, rutiner som handlingsplaner samt tekniska åtgärder som kräver
investeringar. Förslag på tekniska åtgärder ska grovbudgeteras för att kunna tas om hand i
kommande budgetprocess.
OBS: Denna förfrågan gäller endast Projektledare Informationssäkerhet (se bifogat)
CV, pris samt motivering kring uppdraget skickas till uppdrag@levigo.se senast 2019-04-08
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11