Roll: Projekt för region Västmanland, Implementation av nytt administrativt tandvårdssystem
Omfattning: Enligt överenskommelse vid avtalsskrivning och projektplanering
Uppdragstid: 2019-05-01 – 2019-12-31
Placeringsort: Västerås

Region Västmanland avser att börja använda systemet Symfoni/Webkoral/Menuett för att administrera den regionfinansierade tandvården. Symfoni/Webkoral/Menuett är utvecklat av Stockholms läns landsting (SLL) vilka tillhandahåller systemet kostnadsfritt för andra landsting/regioner via upprättande av kompisavtal. Bland annat använder Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten systemet med vissa lokala anpassningar. Den version av systemet som Region Västmanland vill börja använda är den version som Region Västerbotten använder.
Region Västerbottens version av systemet innehåller inte all den funktionalitet som Region Västmanland behöver och följande funktionalitet behöver utvecklas i systemet:

  • Momskompensation för privata vårdgivare (Ludvikamoms)
  • Tandvård till barn och unga
  • Munhälsobedömning (MHB) vid byte av boende
  • Möjlighet ändra pris på fakturor

I övrigt avser uppdraget uppsättning och implementation av Webkoral/Symfoni/Menuett för Region Västmanland, uppsättning av nödvändiga integrationer, migrering av information från nuvarande system.

Utveckling/aktivering av följande funktionalitet:
Momskompensation
Den funktionalitet som finns avseende momskompensation ska aktiveras.

Tandvård till barn och unga:
Systemet ska hantera tandvård för barn och unga i åldrarna 0 – 23 år.
Ersättning utifrån utförd åtgärd ska hanteras för åldern 0 – 2 år. Barnen i åldersgruppen ska ej listas utan enbart ersättning för utförd vård ska hanteras. (Folktandvården har uppdraget.)
Fakturering för utförd vård för gruppen 0 – 2 år ska tillåtas. Faktureringen sker utifrån prislista med åtgärder.
Fakturering för specialisttandvård barn och unga (3 – 23 år) ska tillåtas. Faktureringen sker utifrån prislista med åtgärder.
Åtgärder avseende allmäntandvård för barn och unga (3 – 23 år) ska kunna registreras. Det ska också gå att läsa in informationen från en fil (t ex från Folktandvården).
Förhandsbedömning allmäntandvård ska kunna hanteras för barn och unga (3 – 23 år) vid hård bettskena och protetisk behandling. Möjlighet att få ersättning per åtgärd.
Förhandsbedömning barn och unga (3 – 23 år) ska kunna skickas till konsult för bedömning.

Specialisttandvård barn LOV tandreglering:
Uppsalas LOV tandreglering barn och unga (3 – 23 år) ska aktiveras enligt den senaste versionen.

MHB vid byte av boende:
Systemet har idag stöd för att ersättning för MHB betalas ut 1 gång per patient och år, +/- 6 månader. Region Västmanland vill att ersättningen även ska betalas ut vid byte av boende, även om det sker inom samma kalenderår. Datum för MHB i samband med byte av boende ska utgöra grund för nästa kalenderår.

Munvårdskort och sjuksköterskerapport vid MHB:
Uppsalas hantering ska aktiveras.

Uppsättning och implementation av Webkoral/Symfoni/Menuett:
Webkoral/Symfoni/Menuett ska sättas upp och implementeras hos Region Västmanland i regionens IT-miljö. Det är den version av systemet som används av Region Västerbotten, inklusive den vidareutveckling som Region Västmanland efterfrågar ovan, som ska implementeras.

Uppsättning/implementering av integrationer:
Integrationer ska sättas upp mot:

  • befolkningsregister (BUS)
  • journalsystem (T4) för Folktandvård och Specialisttandvård
  • ekonomisystem (Agresso)

Migrering av information från nuvarande system:
Migrering av information ska göras från dagens tandvårdsadministrativa system T99, TSpec och BTS till Webkoral/Symfoni/Menuett.

Systemdokumentation (inklusive dokumentation av databasen):
Systemdokumentation avseende den version som implementeras hos Region Västmanland ska tillhandahållas. Dokumentationen ska även avse databasens uppbyggnad och struktur samt vilken information som lagras i databasen.

Tillgång till handböcker/instruktioner/manualer
Deltagande vid workshops för kartläggning av detaljerade krav avseende den nyutveckling som behöver göras
Deltagande vid veckovisa avstämningsmöten (via Skype)

Korta (max 30 minuter) veckovisa avstämningsmöten mellan projektledare hos regionen samt leverantören ska hållas.

En och samma leverantör måste kunna leverera kompetens för hela projektet.
Skicka svar med CV och pris till uppdrag@levigo.se senast 15/4
Eventuella frågor tas med Eva Grim, 070-329 93 46