Roll:  Teamlösning gällande utvecklingsuppdrag för Region Västmanlands tidigare webbplats
Uppdragstid – Förhoppning är att starta snarast, senast under december, preliminärt slutdatum är 2019-04-01.
Uppdraget inleds med ett uppstartsmöte där vi gemensamt bestämmer projektform och samarbetsplattform.

Bakgrund och syfte: 
Kulturarv Västmanland (www.kulturarvvastmanland.se) är en satsning av Region Västmanland tillsammans med samtliga kommuner i Västmanland att tillgängliggöra och levandegöra det västmanländska kulturarvet digitalt.

Syftet med projektet är att skapa en webbplats som väcker intresse och används som kunskapskälla kring vårt gemensamma kulturarv i Västmanland. Målet med avropet är att teckna avtal med en leverantör avseende utveckling av den nya webbsidan på de valda plattformarna Nova Laravel och WordPress. Den webbplats som finns idag upplevs inte som ändamålsenlig och användarvänlig och det är de som kommer att prioriteras högst i detta uppdrag.

Uppdragsbeskrivning och utformning: Leverantören ska tillsammans med projektledare från Region Västmanland ansvara för hela processen, från design till färdig produkt. Vi har ett utkast till wireframes och sitemap och en grafisk profil (se bifogad dokument). Leverantören ansvarar i detta sammanhang för projektledning av egen personal, systemutveckling, designförslag och gränssnittsdesign enligt konceptet i wireframes och sitemap. Uppdraget inbegriper även framtagande av systemdokumentation.

Se bifogat dokument för utförligare beskrivning av krav och förutsättningar, uppdragsbeskrivning, Sitemap samt Grafiskaprofil! 

Skicka CVn, priser och ifyllt “krav och förutsättningar” samt beskrivning på tillvägagångssätt till uppdrag@levigo.se, så snart som möjligt!

Eventuella frågor tas med Eva Grim 070 329 93 46