Roll:  BI-specialist, Databasutveckling, Systemarkitekt, Kravställare/Kravanalytiker
Kompetensnivå: 4
Omfattning:  8-24 timmar
Uppdragstid:  2019-12-02 tom 2019-12-31
Placeringsort:  Stockholm
Om uppdraget:  De kommande åren ökar välfärdsbehoven till följd av att antalet barn och äldre blir fler, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Det påverkar både skatteintäkterna och tillgången till personal i kommunerna. Detta ställer krav på utveckling av stadens verksamheter och arbetssätt. Under 2019 startades ett arbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till 2025. Ett stadsövergripande arbete, som går under benämningen Solna 2025, har påbörjats för att identifiera målbilder för de olika verksamheterna och strategier för att nå målen. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete som kommer att fortsätta under 2020. Ett särskilt fokus ligger på hur IT och digitalisering kan användas som verktyg för att effektivisera och förbättra välfärden. I syfte att visualisera utvecklingsresan utifrån olika perspektiv finns bland annat behov att utveckla och förbättra såväl innehåll som indata till stadens uppföljningsverktyg.
Solna använder Qlik View och Stratsys som uppföljnings- och rapporteringsverktyg. Vad avser Qlik finns ett intresse att ”konvertera” från View till Sense bland annat utifrån bedömningen att Sense ger fler och bättre möjligheter att visualisera utvecklingsresan. I nuläget har Solna ca 170 Qlik View licenser och 3-4 modeller som är föremål för migrering/konvertering.

Vägen fram är som följer:
1. I ett första steg migrera och testa nuvarande applikationer i Sense (en mindre gruppering).
2. Implementera Sense i hela organisationen med nuvarande applikationer
3. Utveckla/bygga nya applikationer
4. Succesivt implementera de nya applikationerna

Uppdraget:  I syfte att säkra ansats/vägval finns behov att genomföra en enklare förstudie med stöd extern part ca 8-24 timmar.
Uppdraget/förstudien förväntas ge följande övergripande leveranser:
1. Licensstrategi
2. Klarlägga och fastställa behov av extensions i syfte att optimera möjligheter och flexibilitet vad gäller gränssnitt
3. Övergripande beskriva utmaningar/risker och krav vad avser migrering av nuvarande applikationer
4. Övergripande strategi vad avser utveckling av nya applikationer som skall kombinera data från ett antal olika verksamhetssystem (ekonomi och personal samt omsorgs- och skolsystem)

Ska-kraven:
Kunskap:  Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område.
Erfarenhet:  Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet, nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom området.
1. mångårig erfarenhet av Qlik och gärna även insikter/kunskap om Stratsys.
2. Har mångårig erfarenhet av strategisk BI-planering kring plattformar, datalager, masterdata- och accesshantering i större organisationer.
3. IT-arkitekt/motsvarande
4. erfarenhet av att upprätta kravspecifikationer.
Ledning:  Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighhet:  Mycket stor

Övriga kvalificeringskrav, personliga egenskaper:
– Kommunikativ
– Analytisk
– God social förmåga
– Driven
– Lösningsorienterad
– Ansvarstagande

Skicka med följande handlingar enlig nedan till uppdrag@levigo.se ASAP
  • Cv som styrker ska-kraven 
  • Referensuppdrag: Bifoga två referensuppdrag från liknande uppdrag. Referensuppdragen SKA vara avslutade eller i slutskede och ha avsett uppdrag åt två separata kunder eller arbetsgivare
  • Tidplan: Antal timmar för genomförande
  • Tillgänglighet: Tillgänglig i december
  • Genomförandeplan: Övergripande beskrivning för genomförande av uppdraget. Max 1 A4
  • Pris
Eventuella frågor tas med Jonatan Sandberg 070 494 99 11